Avís Legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que té com a finalitat garantir i protegir pel que fa al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar, quan el tractament es fa en territori espanyol en el marc de les activitats d’un establiment del responsable del tractament, TQ Eurocrèdit informa a tots els usuaris del portal tqeurocredit.com sobre la política de protecció de dades de caràcter personal, per què els usuaris puguin amb total llibertat decidir si desitgen facilitar les dades que puguin ser requerides amb motiu de la subscripció o registre en alguns serveis que ofereix TQ Eurocrèdit a través del seu portal.

Tanmateix, TQ Eurocrèdit es reserva el dret a modificar aquestes condicions amb el fi d’adaptar-les a les modificacions legislatives o a les pràctiques del sector, en aquest cas informarà amb la deguda antelació mitjançant anunci en aquesta pàgina.

Les dades personals recollides, a través dels que vostè ens faciliti a omplir la Sol·licitud de Subscripció o Registre en qualsevol dels nostres serveis en els quals sigui necessari registrar-se o subscriure’s, seran objectes de tractament automatitzat i incorporats als fitxers de TQ Eurocrèdit, amb el fi de poder mantenir la relació contractual, en el seu cas, establida amb TQ Eurocrèdit, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis i dóna’ls-hi tràmit, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions de TQ Eurocredit, així com per realitzar estadístiques i anàlisis de les tendències del mercat, i enquestes que l’usuari no estarà en cap cas obligat a contestar.

Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades són voluntàries, sense que la falta de contestació de les mateixes impliqui una minva de qualitat, o impossibilitat de prestar el servei llevat que s’indiqui una altra cosa.

Tanmateix l’informem que vostè té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició de les seves dades de caràcter personal, següent el responsable TQ EUROCREDIT-BCN S.L., amb el domicili C/ Pau Claris número 174, 4º 1º 08041 Barcelona.

Vostè podrà exercir els drets citats en el paràgraf anterior, seguint el procediment establert a la Llei 15/1999, de protecció de Dades, és a dir:

 

Dret a l’accés

L’interessat tindrà dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes dates, així com les comunicacions realitzades o es poden realitzar. La consulta podrà fer-se per una simple visualització o indicant les dades d’objecte de tractament mitjançant un escrit, còpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codis que requereixin l’ús de dispositius mecànics específics.

Aquest dret podrà ser exercitat com a màxim una vegada cada 12 mesos, excepte que s’acrediti un interès legítim.

L’exercici d’aquest dret serà de forma gratuïta mitjançant sol·licitud o petició dirigida al responsable del fitxer, formulada mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’afectat (DNI/NIE o un altre mitjà anàleg), i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

La petició haurà de contenir el domicili a efectes de notificacions, data i firma.

L’interessat haurà d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i recepció de la sol·licitud.

 

Dret de rectificació i cancel·lació.

És la facultat o capacitat de l’afectat per la que pot instar al responsable del fitxer a complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificant o cancel·lant les dades de caràcter personal que resultin inadequats o excessius, en el seu cas, o en què el tractament no s’ajusti a la Llei.

És un dret que el seu exercici és gratuït. S’exercirà mitjançant sol·licitud o petició al responsable del fitxer, mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’afectat (DNI/NIE o un altre mitjà anàleg), i en la que consten les dades que s’han de cancel·lar o rectificar i els fitxers que es troben.

La petició haurà de contenir un domicili a efectes de notificacions, dates, firma del sol·licitant, i acompanyar fotocòpia del DNI/NIE o un altre mitjà anàleg A més a més indicarà la dada que és errònia, i la correcció que s’ha de realitzar juntament amb la documentació que justifiqui la rectificació, llevat que la mateixa depengui exclusivament del consentiment de l’interessat.

En el cas de cancel·lació s’haurà d’expressar la revocació al consentiment atorgat.

 

Dret d’oposició

És pels casos en què no és necessari el consentiment de l’afectat pel tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que una Llei no disposi del contrari, aquest podrà oposar-se al seu tractament quan existeixin motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal.

En tal supòsit el responsable del registre exclourà del tractament les dades de l’afectat.

Els interessats podran oposar-se prèvia petició, i sense despeses, al tractament de dades que els concerneixi, en el cas de donar-se de baixa del tractament, cancel·lant-se la informació que sobre ells figurin en aquest.

TQ Eurocredit ha adoptat els nivells de seguretat bàsics en conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats de caràcter personal, i altres disposicions legals vigents. A més a adoptat altres mesures tècniques addicionals amb el fi d’evitar que les seves dades puguin perdre’s, alterar-se, utilitzar-se incorrectament, o impedir que accedeixen persones no autoritzades, o inclús evitar el robatori d’aquests. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscients que les mesures d’internet no són completament inexpugnables.

Així mateix, TQ Eurocrèdit informa que els responsables dels fitxers de caràcter personal de TQ Eurcrèdit, han sigut informats de l’obligació que han de guardar a secret professional respecte dels mateixos, subsistint aquesta obligació en finalitzar les seves relacions.

 

En cas que TQ Eurocrèdit decideixi cedir les dades a tercers, ho comunicarà als afectats, indicant la finalitat del fitxer, naturalesa de les dades que han sigut cedits, nombre i direcció del cessionari.

 

Si vostè desitja ampliar la informació aquí ressenyades sobre la privacitat i utilització de la informació per TQ Eurocrèdit, pot fer-ho posant-se en contacte amb: TQ Eurocrèdit a C/ Pau Claris, número 174, 4t 1ª 08041 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a info@tqeurocredit.com

keyboard_arrow_up