Termes i condicions

Es reflecteix en el present document les condicions generals de contractació (en endavant, “CGC”) de TQ EUROCREDIT – BCN S.L. (en endavant, TQ EUROCREDIT). Les CGC regulen la relació contractual entre TQ EUROCREDIT i persones tant físiques com jurídiques que subscriuen amb la citada empresa el corresponent contracte d’intermediació per la concessió de crèdits, préstecs, revisió d’escriptures hipotecàries o qualsevol altre servei encomanat pel client a TQ EUROCREDIT, i s’incorporarà al mateix.

1.- TQ EUROCREDIT – BCN S.L. amb CIF B-65756389, domicili social a Passeig de Gràcia 122-124, 4-2 (08008 Barcelona), inscrita la social en el Registre mercantil de Barcelona, al Tom 43157, Foli 23; Fulla B-424584, essent la mateixa una entitat mercantil que opera dins del mercat financer espanyol, exercint actuacions d’intermediàries entre les diferents entitats financeres i les persones tant físiques com jurídiques que requereixen qualsevol tipus de servei de les mateixes, realitzant publicitat en els mitjans de comunicació i campanyes de màrqueting, possibilitant al client una eficiència en la seva gestió bancaria tant en operacions ‘actiu com de passiu i serveis. Referent a les operacions d’Actiu, TQ EUROCREDIT quedarà supeditat a l’aprovació del risc, tenint en conta els diferents paràmetres que utilitzen les Entitats Financeres, d’aquesta manera s’aconseguirà la recerca eficient de crèdits i préstecs disponibles en el mercat, adaptades a les necessitats del client i afavorint l’accés a les millors condicions existents en el mercat, atenent la demanda dels clients consumidors i al coneixement del sector bancari. TQ EUROCREDIT està inscrita amb el nº 346/2012 secció segona en el Registre Estatal d’empreses que porten a terme activitats de contractació de préstecs o crèdits hipotecaris o d’intermediació.

2.- TQ EUROCREDIT es compromet a escollir entre els productes que existeixen en el mercat, els que s’adapten de millor forma a les necessitats dels consumidors, segons la informació facilitada per aquests, presentant-li almenys tres ofertes vinculants de les entitats creditícies, assessorant en tot moment als consumidors sobre les condicions econòmiques i jurídiques.
No obstant això, entre els criteris de risc acceptats per les Entitats, hi ha la possibilitat de no poder obtenir tres ofertes vinculants. Si aquest fet ocorre, els consumidors podran desistir el contracte sense cap cost econòmic, o bé, si així ho decideixen acceptar les que es propaguen en els termes indicats en les clàusules del contracte.

3.-TQ EUROCREDIT disposa de la pàgina web www.tqeurocredit.com

4.-L’import que deuen abonar els consumidors a TQ EUROCREDIT oscil·larà depenent de l’objecte de l’operació hipotecaria sol·licitada (compravenda, refinançament de deutes, subrogació hipotecària, etc…) a tal objecte, incorporem fulletons de tarifes (màximes), en el present document, minutant a part les despeses com per exemple, notaria, registre, impost, gestoria, etc…) que no es paguen a través de TQ EUROCREDIT, així com els productes i serveis que puguin ser necessaris per a la sol·licitud i concessió de l’operació com per exemple assegurances corresponents que sol·licita l’entitat i taxació.
La resta de serveis i productes, seran contractats directament pel client, el qual subscriurà els contractes corresponents amb l’Entitat Bancaria i TQ EUROCREDIT no efectuarà una altra gestió que la d’assessorament al consumidor sense percebre cap quantitat per aquest.

5.-Els honoraris que aboni el consumidor a TQ EUROCREDIT es liquidaran en el moment de la firma de l’operació, mitjançant xec bancari, ingrés en el compte que se li indiqui a tal efecte. Seran abonats els honoraris anticipadament en els supòsits d’encomanar gestions diferents de la la sol·licitud de crèdit-préstec com la consultoria, assessorament, revisions d’escriptures, etc…

6.-D’acord amb la normativa de la Llei 2/09 de 31 de Març que regula la contractació de crèdits-préstecs i els serveis d’intermediació dels mateixos ELS CONSUMIDORS podran desistir del contracte d’intermediació, sense al·legar d’una causa alguna i sense penalització, en els catorze dies naturals següents a la formalització del contracte. Els CONSUMIDORS deuran sol·licitar dita desestimació per escrit a TQ EUROCREDIT dins del termini indicat a C/ Pau Claris número 174 ,t 1a (08041 Barcelona).
En el supòsit que TQ EUROCREDIT no obtingui l’operació sol·licitada en el mercat que s’ajusta a les exigències del CONSUMIDOR, podrà resoldre el contracte notificant-s’ho als clients per escrit via electrònica, fax, burofax o correu ordinari.

7.- En compliment amb la Regulació General de Protecció de Dades de la unió Europea del 25 de maig del 2018, i del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i de qualssevol d’altres normes vigents o que en futur vinguin a substituir i/o a modificar a aquestes, se li aplicarà el següent:

Les dades de caràcter personal facilitades pels CONSUMIDORS quedaran registrats en el fitxer de TQ EUROCREDIT, inscrit en el Registre General de protecció de Dades amb el número 2071710127.

Aquestes dades només eren accessibles al personal d’aquesta empresa que deuran conèixer-los i seran cedits única i exclusivament a les entitats amb les quals TQ EUROCREDIT col·labora, als únics i exclusius efectes d’analitzar i tramitar l’operació de finançament objectes de la intermediació financera contractada.

Els CONSUMIDORS autoritzaran a TQ EUROCREDIT per cedir les dades de caràcter personal necessàries per analitzar la seva operació a bancs, caixes d’estalvi, entitats col·laboradores, organismes públics i privats necessaris, així com per informar-los en un futur de nous productes i serveis financers que poguessin ser d’interès pels CONSUMIDORS. Dita comunicació i informació podrà ser transmesa inclús per via electrònica fins que els clients comuniquin el contrari.
En qualsevol cas, els CONSUMIDORS podran exercir el seu dret d’Accés, Rectificació, Oposició, Portabilitat i Cancel·lació de les dades que ha facilitat a TQ EUROCREDIT. L’exercici d’aquest dret deurà realitzar-lo davant el responsable del fitxer mitjançant una comunicació escrita dirigida a TQ EUROCREDIT C/ Pau Claris número 174, 4º 1º (08041 Barcelona)

8.- Per qualsevol dubte, interpretació o execució del contracte d’intermediació que els CONSUMIDORS subscriguin amb TQ EUROCREDIT, ambdues parts amb renuncia expressa del seu propi fur, o a qualsevol altre que pugui correspondre’ls es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a l’arbitratge de consum.

Els clients de TQ EUROCREDIT BCN SLU, tenen dret com prestataris, garants o usuaris dels serveis (des d’ara clients) de TQ EUROCREDIT BCN SLU (d’ara endavant TQEUROCREDIT) a interposar reclamació o queixa o consulta davant el Servei d’Atenció al Client, seguint que estableix el següent procediment.

Els clients podran presentar les seves reclamacions:

– Dirigint personalment o per correu postal a:

Oficina Girona: Gran Via Jaume I, 32, 1a, 17001 Girona
Oficina Barcelona: Passeig de Gràcia 122-124, 4-2, 08008 Barcelona
Oficina TQ Madrid: Calle Lagasca 26, 1-D, 28006 Madrid

 

– Per correu electrònic a Servei d’Atenció al client atencioncliente@tqeurocredit.com
– A través d’aquesta mateixa web, www.tqeurocredit.com, seguint el link de atencioncliente@tqeurocredit.com

Per iniciar el tràmit, el CLIENT ha d’aportar un document per que presenti la seva reclamació, i en el qual consti:
1.-Dades personals de l’interessat, si és el cas la persona que el representi, degudament acreditat DNI / NIE per a les persones físiques i CIF per a les persones jurídiques.
Telèfon de contacte, email i adreça de contacte,
2.-Referència a l’Operació, expedient, servei o contracte sobre el qual manifesta la seva queixa o reclamació
3.- Explicació del motiu de la queixa o reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les quals se sol·licita un pronunciament.
4.-Petició del client en relació a la solució desitjada i mig (correu electrònic o adreça postal) pel qual desitja rebre la resposta.
5.-Documents que s’adjunten. (Factura, contracte…)
6.-Lloc, data i signatura.

Tot Client que hagi interposat reclamació i / o queixa davant TQEUROCREDIT a través dels mitjans referits, en cas que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
– No hauria rebut resposta per part de TQEUROCREDIT al seu requeriment en el termini de resolució establert (dos mesos des de presentació).
– La seva petició s’ha denegat o desestimat totalment o parcialment per part de TQEUROCREDIT.
Sempre que quedin degudament acreditats aquests requisits i prèviament esgotant per a la seva resolució via del Departament d’Atenció al Client de TQEUROCREDIT, el Client o usuari té la facultat expressa d’acudir a:

Banc d’Espanya
Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions
c / Alcalá 48
28014 Madrid

keyboard_arrow_up